Reklamní akce „Vyhrajte produkty na vlasy Philips“ Česká republika

1. Pravidla soutěže

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) reklamní akce „Vyhrajte produkty na vlasy Philips“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže uvedené na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

1.2 Ustanovení těchto pravidel se stávají účinná dnem jejich zveřejnění na internetové stránce https://www.lorealparis.cz/soutez-philips. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považovaná za jediná a úplná.

1.3 Soutěž je propagační soutěží, která není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. Účelem této soutěže je zvýšení informovanosti veřejnosti a propagace výrobků pořadatele.

Pořadatelem soutěže je
L'ORÉAL Česká republika s.r.o.,
Plzeňská 213/11, 15000 Praha 5,
IČ: 60491850,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 27731
(dále jen „Pořadatel“)

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/soutez-philips" }

2. Termín a místo konání soutěže

2.1 Soutěž probíhá v termínu od od 6. 5. 2021 do 9. 6. 2021, konkrétně do 24:00 hod v prodejnách dm na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“) nebo do vyčerpání soutěžních stíracích losů. Minimální počet soutěžních stíracích losů na prodejně je 20 ks.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/soutez-philips" }

3. Účast v soutěži

3.1 Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, která není ze soutěže vyloučena ve smyslu článku 6.8 těchto pravidel a která si v době a místě konání soutěže zakoupí produkty vlasové péče značky L’Oréal Paris Elseve nad 149 Kč (dále jen „soutěžní výrobky“). Soutěžní výrobky budou po dobu konání soutěže uvedeny na trh v České republice.

3.2 Po splnění podmínek z bodu 3.1 soutěžící automaticky získá na pokladně prodejny dm drogerie markt s.r.o. soutěžní stírací los.

3.3 Soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit i opakovaně, ale vždy s dalším nákupem soutěžních výrobků a další účtenkou. Pokud je cena soutěžních výrobků na účtence menší než stanovená minimální částka, neopravňuje tento nákup zákazníka k získání soutěžního stíracího losu.

3.4 Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže.

3.5 Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící je povinen respektovat tato pravidla, dodržovat platné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy, zejména v duchu fair play. Použití nečestných a podvodných praktik, obcházení těchto pravidel nebo pokus o jejich zneužití a získání výhry je nepřípustné. Jakékoli porušení těchto zásad opravňuje Pořadatele okamžitě vyloučit příslušného soutěžícího ze soutěže. Pokud se zjistí, že se tato osoba i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/soutez-philips" }

4. Výhry v soutěži, průběh soutěže, mechanizmus určení výherce

4.1 Výhrami v této soutěži jsou produkty společnosti Philips - 1x automatická kulma MoistureProtect, 10x fén MoistureProtect, 20x vyhřívaný kartáč StyleCare či 20 % z hodnoty nákupu na eshopu Philips https://www.philips.cz/ na kategorie Péče o vlasy a Dámské holení a péče o pokožku.

4.2 Výhercem v soutěži je každý soutěžící, který splnil všechny podmínky účasti v soutěži vyžadované těmito pravidly a který obdržel soutěžní stírací los s unikátním kódem.

4.3 Pořadatel je oprávněný kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a vyhrazuje si právo konečného rozhodnutí, či podmínky stanovené pro účast v soutěži a pro dané výhry byly splněny či nikoli. Výhry nemohou získat soutěžící, kteří nesplnili i pouze částečně podmínky stanovené pro dané výhry.

4.4 Na výhru v soutěži neexistuje žádný právní nárok, nárok na výhru není možné převést na jinou osobu ani na jiného soutěžícího. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit stanovené výhry výhrami podobného typu a podobné hodnoty a změnit podmínky odevzdání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuté třetí stranou tak, aby mohly být výhercům odevzdané v souladu s pravidly soutěže.

4.5 O jakýchkoli stížnostech rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Jakékoli případné stížnosti týkající se soutěže a jejího průběhu je možné zaslat Pořadateli na e-mailovou adresu: loreal.soutez@klakson.cz kdykoli po dobu soutěže, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů od jejího skončení. Pokud vznikne spor mezi Pořadatelem a soutěžícím, strany se zavazují k tomu, že vynaloží veškeré možné úsilí, aby daný spor byl vyřešen smírně. Soutěžící má dále právo obrátit se na Českou obchodní inspekci, kde je možno vzniklý spor mezi Pořadatelem a soutěžícím vyřešit mimosoudně. Odkaz na formulář týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zde: https://adr.coi.cz/cs.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/soutez-philips" }

5. Předání výher výhercům

5.1 Unikátní slevový kód, který je uvedený na stíracím losu, vložte do pole „Dárkový/slevový kód“ v 1. kroku objednávky na philips.cz. V případě výhry hlavních cen, tedy automatické kulmy MoistureProtect, fénu MoistureProtect nebo vyhřívaného kartáče StyleCare je potřeba ponechat si účtenku i originál soutěžního losu a jejich fotku či scan zaslat na email: loreal.soutez@klakson.cz do 11. 6. 2021. Všechny tyto ceny budou rozesílány až po 12. 6. 2021.

5.2 Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyžádat si od soutěžících, u kterých má podezření z podvodného či nekalého jednání, originál stíracího losu a účtenky prokazující nákup soutěžních výrobků, se kterými se do soutěže zaregistrovali. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit či nepředat výhry v případě, pokud panují pochybnosti o způsobu získání účtenek prokazujících nákup soutěžních výrobků či v případě porušení pravidel soutěže ze strany výherce nebo jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy.

5.3 Pokud výherce výhru odmítne nebo se prokáže, že nákup soutěžních výrobků, který soutěžící použil k účasti v soutěži a který ho opravňuje k výhře, nesplňuje pravidla této soutěže, ztrácí nárok na výhru, výhra propadá bez náhrady ve prospěch Pořadatele, který je oprávněný podle svého uvážení výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel, případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. Stejným způsobem bude Pořadatel postupovat v případě, že se nepodaří výherce opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat v průběhu alespoň 3 dnů mezi jednotlivými pokusy o kontakt na kontaktním e-mailu nebo tento výherce ve lhůtě do 5 dnů ode dne, kdy byl vyzván k poskytnutí dokumentů (tedy stíracího losu a účtenky z nákupu), z jakéhokoli důvodu požadované dokumenty nedoručí Pořadateli.

5.4 Hlavní výhry, tedy1x automatická kulma MoistureProtect, 10x fén MoistureProtect, 20x vyhřívaný kartáč StyleCare budou poslány výhercům kurýrní službou do 10 dnů od skončení soutěže, nejpozději však do 29. 6. 2021. Pořadatel není odpovědný za nedoručení výhry v případě změny emailové adresy výherce, pokud jim tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena, stejně jako v případě nepřítomnosti výherce na adrese, kterou mu výherce oznámil, ani za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení výhry nebo její doručení až po době stanovené v těchto pravidlech způsobené poštovní službou či jiným zásilkovým přepravcem. Výherce je plně odpovědný za správnost uvedených údajů a Pořadatel není odpovědný za nedoručení výhry z důvodu neúplných nebo nesprávných údajů uvedených výhercem. Pořadatel není odpovědný za nedoručení výhry v případě zaslání výher pomocí poštovních služeb popřípadě kurýrní službou a nebude taktéž odpovědný za žádné škody nebo poškození výhry po dobu přepravy. Všechny případné reklamace je třeba uplatnit do dvou (2) měsíců po obdržení výhry.

5.5 Soutěžící, kteří nezískali žádnou z výher, nebudou nijak vyrozuměni.

5.6 Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za způsob použití nebo používání výhry výhercem.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/soutez-philips" }

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

6.2 Účastí v soutěži, resp. provedením registrace, vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

6.3 Pořadatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech, resp. v případech hodných osobního zřetele kdykoli pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž omezit, odložit nebo úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na soutěžních stránkách.

6.4 Soutěž se řídí platnými právními předpisy České republiky. Vymáhání účasti v soutěži a výhry soudní cestou nebo vyplacení peněžitého plnění nebo nepeněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

6.5 Registrací do soutěže souhlasí soutěžící pro případ výhry v soutěži s tím, že mohou být pořizovány obrazové či audiovizuální záznamy jeho osoby a tyto následně zveřejňovány ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele soutěže spolu s uvedením jména a příjmení výherce, údajů o výhře a hodnotě výhry. Soutěžící nebude mít nárok na žádnou odměnu v souvislosti s pořizováním a následným zveřejňováním obrazových či audiovizuálních záznamů své osoby a vzdává se v této souvislosti jakýchkoli finančních nebo jiných majetkových nároků, které mu vznikly nebo by mu mohly vzniknout.

6.6 Registrací do soutěže souhlasí soutěžící se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu uvedeném v registraci a v případě výhry též údajů o této výhře a její hodnotě, adrese výherce, na kterou má být výhra doručena, obrazových či audiovizuálních záznamů výherce, které Pořadatel získá od soutěžícího v průběhu nebo po skončení soutěže (dále jen „osobní údaje“) Pořadatelem jakožto správcem a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, pro účely pořádání této soutěže, určení příjemců výher a v případě výhry soutěžícího pro účely správy daní a zveřejnění výsledků soutěže ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže, ukončení soutěže, vypořádání nároků ze soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.

6.7 Osobní údaje budou zpracovávány automaticky v elektronické podobě. Soutěžící dále bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a souhlas s jejich zpracováním může bezplatně kdykoliv na adrese Pořadatele, nebo jakéhokoli budoucího správce, odvolat (v případě odvolání souhlasu se zpracováním budou příslušné osobní údaje vymazány nebo jinak zlikvidovány), že má právo přístupu ke svým osobním údajům (včetně informací o rozsahu a účelu jejich zpracovávání a veškerých dostupných informací o jejich zdroji) a právo na opravu těchto údajů, doplnění, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, může soutěžící žádat Pořadatele, nebo jakéhokoli budoucího správce o vysvětlení a neprodlené odstranění závadného stavu, případně se může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.8 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele soutěže, bývalí zaměstnanci Pořadatele po dobu třech (3) měsíců od ukončení pracovního poměru u Pořadatele, fyzické osoby jinak spolupracující s Pořadatelem na organizaci soutěže a osoby všem shora uvedeným osobám blízké. V případě, že se výhercem stane takto vyloučená osoba, Pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel. V případě, že se výhercem stane takto vyloučená osoba a tato vyloučená osoba již výhru převzala, výhra není platně získána a je povinna na základě písemné výzvy Pořadatele výhru vrátit, resp. nahradit Pořadateli plnou hodnotu příslušné výhry. V případě, že se výhercem stane takto vyloučená osoba a tato již vyloučená osoba již výhru převzala, výhra není platně získána a je povinná bezodkladně na základě písemné výzvy Pořadatelem výhru vrátit, resp. nahradit Pořadateli plnou hodnotu výhry.

6.9 Registrací do soutěže soutěžící souhlasí s tím, že Pořadatel, případně jím pověřená osoba, pokud se soutěžící stane výhercem, jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat jeho projevy osobní povahy (video, písmo, hlas, slogan apod.), na internetu, v propagačních materiálech nebo ve sdělovacích prostředcích a na produktech Pořadatele soutěže, a to nejméně po dobu jednoho (1) roku ode dne pořízení těchto záznamů a neomezeně pro interní účely Pořadatele. Soutěžící registrací do soutěže dále vyslovuje souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem nebo semifinalistou, uděluje zasláním soutěžní fotografie Pořadateli oprávnění k výkonu práva tuto fotografii, jakožto autorské dílo, užít v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto pravidlech (dále jen „licence“), přičemž odměna za tuto licenci je zahrnuta v hodnotě příslušných výher. Licence se uděluje jako výhradní, množstevně a územně neomezená, na dobu trvání majetkových autorských práv soutěžícího a ke všem známým způsobům užití ve smyslu autorského zákona. Soutěžící souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě. Soutěžící dále souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn licenci postoupit jakékoli třetí osobě. V rámci poskytnuté licence je Pořadatel oprávněn provádět jakékoli změny soutěžní fotografie či ji jakkoli upravovat, spojovat s jinými díly a zařazovat ji do děl souborných, včetně v prostředí internetu a reklamy, a to sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

6.10 Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na soutěžních stránkách https://www.lorealparis.cz/soutez-rossmann. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na soutěžních stránkách, mají přednost tato úplná pravidla.

6.11 V případě jakýchkoli sporů, které vyplývají z této soutěže nebo které vznikly v souvislosti s ní se jednotlivý soutěžící a Pořadatel zavazují, že je budou řešit vzájemnými jednáními a dohodou.

V Praze, dne: 9.4. 2021
L’ORÉAL Česká republika s.r.o.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/soutez-philips" } { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.cz/soutez-philips", "name": "soutez philips" } } ] }