Podmínky spotřebitelských hodnocení a recenzí

Tyto Podmínky upravují vaše používání služby Zákaznická hodnocení a recenze (dále jen „Služba CRR“) nabízené společností L’ORÉAL Česká republika s.r.o., se sídlem Plzeňská 213/11, Praha 5, 150 00 (dále jen „L’Oréal“), jednající prostřednictvím své obchodní divize spotřebních produktů (dále jen „CPD“) na svých webových stránkách www.lorealparis.cz (dále jen „Webové stránky“). Nejste oprávněn používat Službu CRR, pokud jste zaměstnancem společnosti L’Oréal.

1. Obecné podmínky

Zveřejněním recenze na Webových stránkách prohlašujete a zaručujete, že:

• vaše recenze je v souladu s Podmínkami užívání Webových stránek www.lorealparis.cz a těmito Podmínkami,

• jste autorem vámi odeslané recenze, nedopustili jste se krádeže identity jiné osoby a nepoužíváte falešnou emailovou adresu ani jste se nedopustili jiného klamavého jednání ve vztahu k původu vaší recenze,

• vaše recenze je vaším originálním dílem a neporušuje práva duševního vlastnictví třetích osob,

• veškerý obsah, který sdílíte, je pravdivý.

Dále souhlasíte a zaručujete, že nebudete sdílet žádný obsah:

• který sdělí vaši identitu jiným spotřebitelům (proto prosím nepoužívejte své celé jméno a místo toho použijte pouze své křestní jméno nebo přezdívku),

• který by obsahoval informace (včetně informace o cenách) týkající se konkurentů značky L‘Oréal Paris a jejich výrobků (zejména jiných výrobců a/nebo distributorů a/nebo maloobchodních prodejců zdravotních a kosmetických výrobků),

• který nesouvisí s účelem recenzování výrobků uvedených na Webových stránkách,

• na základě kterého čerpáte odměnu nebo peněžní zisk od jakékoli třetí osoby, nebo který je možné pokládat za reklamu nebo výzvu ke koupi (což zahrnuje veškerý obsah, který odvádí obchodní příležitosti od společnosti L‘Oréal),

• který obsahuje informace odkazující na jiné webové stránky, adresy URL, e-mailové adresy, kontaktní informace a telefonní čísla,

• který obsahuje počítačové viry nebo instrukce k jejich vytváření, nebo jiné potenciální rozvratné nebo škodlivé počítačové programy či soubory.

Společnost L‘Oréal si vyhrazuje právo omezit nebo zrušit přístup jakémukoli uživateli, který porušuje pravidla těchto Podmínek užívání, a nezveřejnit, upravit nebo vymazat jakýkoli komentář, o kterém se společnost L‘Oréal bude dle svého výhradního uvážení domnívat, že tyto Podmínky porušuje. Dále si vyhrazuje právo nezveřejnit:

• zdvojený obsah,

• prázdné recenze,

• recenze v jiném jazyce než v češtině/slovenštině/maďarštině,

• nesrozumitelný obsah (např. obsah sestávající z náhodných znaků či nesmyslných seskupení slov)

• jakýkoli obsah, který nabádá či vyzývá třetí osoby k hanlivému, neetickému, sexuálnímu či jinému zavrženíhodnému jednání.

Společnost L‘Oréal nemůže zaručit, že dostanete možnost upravovat nebo mazat jakýkoli obsah, který jste zveřejnili. Před svým zveřejněním budou hodnocení a písemné komentáře zkontrolovány za účelem zajištění souladu s těmito Podmínkami užívání. Hodnocení a písemné komentáře jsou obvykle zveřejňovány do 15 dní.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/podminky-spotrebitelskych-hodnoceni-a-recenzi" }

2. Osobní údaje

Odesláním své e-mailové adresy v souvislosti s vaším hodnocením a recenzemi souhlasíte s tím, že společnost L'Oréal a její nezávislí poskytovatelé služeb mohou použít vaši e-mailovou adresu k tomu, aby vás kontaktovali ohledně vašich recenzí a, pokud jste k tomu dali svůj souhlas, také pro obchodní účely.

Další informace o zpracování osobních údajů naleznete v našich Zásadách ochrany soukromí.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/podminky-spotrebitelskych-hodnoceni-a-recenzi" }

3. Duševní vlastnictví

Vznikne-li v souvislosti s odesláním recenze autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“), udělujete společnosti L‘Oréal dnem odeslání recenze výhradní výlučné oprávnění Autorské dílo užít v původní i změněné podobě, v neomezeném územním a množstevním rozsahu, pro jakýkoliv způsob užití a k jakémukoliv účelu, v časovém rozsahu na dobu trvání majetkových autorských práv a v souladu s dalšími podmínkami níže („Licence“).

L‘Oréal není povinen Licenci využít. L‘Oréal je oprávněn v rozsahu Licence udělit podlicenci anebo Licenci postoupit jakékoliv třetí osobě bez omezení, s čímž odesláním recenze výslovně souhlasíte.

Licence zahrnuje výhradní oprávnění společnosti L‘Oréal Autorské dílo zveřejňovat, upravovat, měnit, spojit s jiným dílem či zařadit do díla souborného, zpracovávat včetně překladu (například do jiného jazyka), a to i prostřednictvím třetí osoby, uvádět Autorské dílo na veřejnosti pod jménem společnosti L‘Oréal a dokončovat nehotové Autorské dílo, s čímž souhlasíte. Máte povinnost zajistit případný nezbytný souhlas třetích osob, které jste užil(a) k plnění jeho povinností, s výše uvedeným a s postupováním tohoto oprávnění na třetí osoby v rámci postoupení Licence či udělení podlicence.

Tímto berete na vědomí, že společnost L'Oréal může také zveřejňovat vaše recenze na svých stránkách na sociálních sítích, zejména na stránce Facebook L’Oréal Paris (www.facebook.com/LorealParisCZSK/)  a na zahraničních verzích webových stránek L’Oréal Paris. Tímto vás upozorňujeme, že jakékoli takové zveřejnění může obsahovat jméno (nebo přezdívku, jak je doporučeno výše), kterou jste použili při odeslání své recenze.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/podminky-spotrebitelskych-hodnoceni-a-recenzi" }

4. Kontaktní údaje

Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se produktů společnosti L'Oréal a jejich použití, obraťte se prosím na dotazy@loreal.com. Společnost L’Oréal se vždy bude snažit všechny Vaše stížnosti vyřešit tak, aby došlo k vzájemné shodě na všech stranách.

Tyto Podmínky spotřebitelských hodnocení a recenzí se řídí platným právem České republiky.

Publikováno L'Oréal Česká republika s.r.o.

Dne: 09.04 2020
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/podminky-spotrebitelskych-hodnoceni-a-recenzi" } { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.cz/vasarloi-ertekelesek-es-velemenyek-felhasznalasi-feltetelek", "name": "podminky spotrebitelskych hodnoceni a recenzi" } } ] }