• ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Majitelem a provozovatelem těchto internetových stránek je společnost L’ORÉAL Česká republika s.r.o., se sídlem Plzeňská 213/11, Praha 5, IČ: 60491850, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27731 (dále jen  „L’Oréal“).
  Společnost L’Oréal si klade za cíl online ochranu Vašich osobních údajů. Věříme, že nejlepší způsob, jak ochránit osobní údaje uživatelů našich internetových stránek (dále jen „Stránek“), je sdělit jim, které informace shromažďujeme a zároveň zajistit, aby takovému shromažďování a užití informací rozuměli a souhlasili s ním.
  Naši politiku ochrany osobních údajů můžeme příležitostně měnit; veškeré eventuální změny vždy uveřejníme na Stránkách tak, abyste se vždy mohli seznámit s informacemi o tom, jaké údaje shromažďujeme, jakým způsobem je užíváme a za jakých podmínek je eventuálně předáváme třetím osobám. Pokud se tak stane, můžeme Vás informovat na domovské stránce, ale je vhodné abyste změny sami pravidelně sledovali.
  Vezměte, prosím, na vědomí, že Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky a z jiných internetových stránek, které jsou mimo naši kontrolu. Neodpovídáme proto za způsob ochrany osobních údajů na těchto cizích stránkách, za jejich zpracování ani za obsah těchto cizích internetových stránek. Naše politika ochrany osobních údajů se na takové případy neuplatňuje.

 • KTERÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME? JAK JE VYUŽÍVÁME?

 • Při návštěvě Stránek Vás můžeme požádat o poskytnutí kontaktních informací, jiných osobních dat nebo Vaší e-mailové adresy. Čas od času můžeme použít Vámi sdělené údaje k marketingovým účelům (např. k nabídnutí nebo zdokonalení doplňkových produktů či služeb). Pokud s tím budete souhlasit, můžeme tyto informace sdílet s jinými, pečlivě vybranými společnostmi. Produkty a služby soustavně vyvíjíme na základě informací a zpětných vazeb, které získáváme od návštěvníků Stránek a od uživatelů našich produktů a služeb. Tyto informace Vám můžeme zasílat, stejně tak jako informace o jiných produktech, které by Vás mohli zaujmout. Pokud si takové informace nepřejete dostávat, jednoduše nám to sdělte při poskytování osobních údajů nebo zašlete e-mail na adresu [email protected] Vámi poskytnuté osobní údaje můžeme rovněž použít za účelem sledování Vaší činnost na Stránkách. Snažíme se tak lépe porozumět tomu, jak uživatelé užívají Stránky, abychom jim mohli poskytovat lepší služby.

 • SDÍLÍME POSKYTNUTÉ INFORMACE?

 • Vámi sdělené informace mohou být poskytnuty pouze našim prodejcům, konzultantům, poskytovatelům služeb a jiným společnostem v rámci skupiny L’Oréal. Ubezpečujeme Vás, že žádné informace o jednotlivých návštěvách uživatelů Stránek, nebo osobní údaje uživatelů, bez Vašeho předchozího souhlasu třetím osobám neposkytneme.

 • KDE BUDOU ÚDAJE SHROMAŽĎOVÁNY? JAK JE ZAJIŠTĚNA OCHRANA?

 • Vámi poskytnuté údaje jsou shromažďovány v interní databázi, do které mají přístup pouze naši zaměstnanci nebo prodejci.
  Je možné, že Vámi sdělené údaje budou elektronicky zasílány na servery nacházející se mimo zemi, ve které jste tyto údaje poskytli. Tam také mohou být shromažďovány, použity či zpracovány.
  Budou-li údaje zaslány do země, kde neplatí stejně přísná pravidla pro ochranu osobních údajů jako v České republice, učiníme takové kroky, aby bylo s Vašimi údaji bezpečně nakládáno a byla jim poskytnuta adekvátní ochrana v souladu s naší Politikou ochrany osobních údajů.
  Bohužel nelze garantovat absolutní bezpečnost při přenosu dat, v důsledku čehož nemůžeme zaručit ochranu Vámi odesílaných údajů. Činíte tak tedy na své vlastní nebezpečí. Jakmile však od Vás údaje obdržíme, učiníme vše pro jejich ochranu v našich systémech. Prodejci nebo partneři, kteří mají při poskytování svých služeb L’Oréalu přístup k Vámi poskytnutým údajům, jsou povinni zachovávat o nich mlčenlivost a nesmějí je užívat k jiným účelům než k těm, které vyplývají z jejich závazků vůči L’Oréalu.

 • POUŽÍVÁME „COOKIES“?

 • „Cookies“ označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží v počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Většina prohlížečů automaticky akceptuje cookies, nicméně obvykle stačí změnit prohlížeč, abyste tomu zabránili. L’Oréal využívá cookies pouze aby zjistil a pochopil, jak Vy a ostatní uživatelé Stránky používáte, jaké konkrétní internetové stránky z našich Stránek navštěvujete a zda-li jste je navštívili již dříve. To vše za účelem zlepšení našich služeb. Změnou nastavení Vašeho prohlížeče můžete akceptovat všechny cookies, být informováni o nastavení nové cookie nebo všechny cookies odmítnout [Jestliže se ovšem rozhodnete cookies odmítnout, může se stát, že nebudete moci využívat některé časti Stránek.]

 • VÁŠ SOUHLAS

 • Prohlížením Stránek a poskytnutím údajů souhlasíte: (i) se shromažďováním a využitím osobních údajů způsobem popsaným výše; a (ii) se zasíláním osobních údajů do zemí mimo Evropskou Unii.

 • SPRÁVNOST VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Zasláním e-mailu na adresu [email protected] můžete zkontrolovat správnost a aktuálnost Vašich osobních údajů, které shromažďujeme. Odpovíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů. Rovněž na této e-mailové adrese můžete požádat o opravení jakýchkoli faktických nepřesností ve sdělených údajích nebo o vymazání údajů z našich záznamů.

 • DALŠÍ INFORMACE

 • Veškeré další dotazy týkající se naší Politiky ochrany osobních údajů můžete zasílat na adresu [email protected]

 • VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽITÍ STRÁNEK

 • DŮLEŽITÉ. Děkujeme Vám, že jste navštívili internetové stránky na adrese www.lorealparis.cz (dále jen „Stránky“). Před užitím Stránek si, prosím, přečtěte tyto všeobecné podmínky užívání Stránek (dále jen „Podmínky“), které jsou spravované společností L’ORÉAL Česká republika s.r.o., se sídlem Plzeňská 213/11, Praha 5, IČ: 60491850, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27731 (dále jen „L’Oréal“). Užitím Stránek souhlasíte s Podmínkami a L’Oréal Vám na ně umožní přístup. Čas od času můžeme Podmínky měnit. Proto Vás prosíme, abyste i nadále při každé návštěvě Stránek Podmínky četli. Po každé změně Podmínek následné užití stránek zakládá Váš souhlas se změněnými Podmínkami. Pokud nebudete s Podmínkami souhlasit, Stránky nepoužívejte. Čas od času L’Oréal prostřednictvím Stránek vyhlašuje soutěže nebo propaguje produkty. Pro takové soutěže nebo propagace budou uveřejněny zvláštní podmínky.

 • SPOLEHLIVOST STRÁNEK

 • Přestože se L’Oréal snaží zajistit správnost informacích přístupných na Stránkách, nemůže zajistit přesnost, aktuálnost nebo úplnost každé informace nebo materiálu na Stránkách.

 • ODKAZY

 • Na Stránkách mohou být odkazy, přes které ze Stránek odejdete, nebo které Vám naopak umožní přístup na Stránky z jiných webových stránek. Tyto jiné webové stránky nepodléhají kontrole ze strany L’Oréalu a L’Oréal není odpovědný za jejich obsah, jimi nabízené produkty či služby ani za odkazy v nich uvedené. L'Oréal dostupnost a obsah těchto stránek nekontroluje, proto jakákoliv otázka či problém vyplývající z takové služby, zdroje nebo odkazu by měla být směrována přímo k těmto jednotlivým vnějším poskytovatelům či zdrojům.

 • PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 • Stránky, včetně (nikoliv pouze) textu, obsahu, softwaru, videí, hudby, zvukových a grafických efektů, fotografií, ilustrací, obrázků, jmen, log, ochranných známek, servisních značek a dalších materiálů (dále jen „Obsah“), jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami a/nebo jinými vlastnickými právy. Obsah zahrnuje jak obsah, který vlastní nebo kontroluje společnost L’Oréal, tak i obsah vlastněný a kontrolovaný třetími osobami a licencovaný společnosti L’Oréal. Jednotlivé články, zprávy nebo jiné příspěvky umístěné na Stránkách mohou být autorská díla. Souhlasíte, že budete dodržovat všechna autorskoprávní omezení a upozornění uvedená na Stránkách.
  Bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti L’Oréal nejste oprávněni použít žádnou ochrannou známku, firmu nebo logo společnosti L’Oréal a uznáváte, že Vám z nich nebo na ně neplynou žádná vlastnická práva.
  Souhlasíte, že bezodkladně písemně upozorníte společnost L’Oréal dozvíte-li se o jakémkoli neoprávněném přístupu na Stránky, nebo naopak v případě, že Stránky nebo jejich obsah porušují cizí autorská práva, ochranné známky, nebo jiná smluvní či zákonem chráněná práva třetích osob.

 • LICENCE A PRÁVO NA STAŽENÍ OBSAHU

 • Nenabýváte žádná práva nebo licence ke Stránkám a/nebo k jejich Obsahu, kromě práva Stránky užívat v souladu s těmito Podmínkami a stáhnout jejich obsah za podmínek stanovených v této části. Kromě výjimek stanovených v této části nejste oprávněn kopírovat, reprodukovat, rekompilovat, dekompilovat, rozebrat, aplikovat reverzní inženýrství, šířit, publikovat, zobrazit, předvést, změnit, poskytnout jiným systémům za účelem vytvoření odvozeného díla, přenášet anebo jakýmkoliv jiným způsobem využívat kteroukoliv část stránek.

 • STAŽENÍ OBSAHU JE SPOLEČNOSTÍ L’ORÉAL POVOLENO POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE:

 • (i) nezhotovíte víc než jednu tištěnou verzi takového stažení a nebudou vytvářeny další kopie takové tištěné verze; (ii) stažený Obsah a/nebo jeho tištěná verze je používána pouze k soukromým, nekomerčním účelům; a (iii) neporušíte na takovém staženém Obsahu a/nebo tištěné verzi žádné ustanovení o autorském právu a budete taková ustanovení nadále respektovat. Kromě toho nejste oprávněni nabídnout k prodeji, prodat nebo šířit prostřednictvím jakéhokoliv média (včetně šíření prostřednictvím televizního a rádiového vysílání nebo šíření na počítačové síti) Obsah nebo jakoukoliv jeho část. Nejste oprávněni zpřístupnit jakoukoliv část Stránek jako součást jiných stránek ve formě hyperlinku na internetu nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Stránky a jejich Obsah nemůže být použit k vytvoření databáze jakéhokoliv druhu. Stránka rovněž nemůže být uložena (jako celek nebo jako její část) v databázích přístupných Vámi nebo třetí osobou. Nejste oprávněni šířit jakékoliv databázové stránky obsahující Stránky jako celek nebo jejich část.

 • SOUHLAS

 • V případě, že si přejete obdržet informace o udělení souhlasu L'Oréalu k užívání Obsahu nebo máte-li v úmyslu propojit Vaše stránky se Stránkami, kontaktujte nás na e-mailové adrese: [email protected]

 • NEEXISTENCE ZÁRUKY

 • L'Oréal není odpovědný za funkce obsažené na Stránkách a nezaručuje jejich nepřetržitý a bezchybný provoz nebo opravu jejich nedostatků.
  L'Oréal nezaručuje, že Stránky budou kompatibilní s Vaším počítačovým vybavením, nebo že Stránky nebo jejich server nebude obsahovat chyby nebo viry, červy anebo „trojské koně“ a L'Oréal neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou těmito ničivými faktory.
  L'Oréal neodpovídá za Obsah poskytovaný třetí stranou. L'Oréal rovněž neodpovídá za bezporuchovost anebo nepřetržitou přístupnost telefonního vedení a zařízení, které používáte pro přístup na Stránky.
  Tyto podmínky nemají žádný vliv na Vaše zákonná práva spotřebitele.

 • OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

 • Berete na vědomí, že Stránky, včetně jejich Obsahu, užíváte na vlastní odpovědnost. Pokud nejste se Stránkami, podmínkami jejich užívání, nebo jakýmkoliv jiným jejich Obsahem spokojeni, jediným možným nápravním prostředkem, který máte k dispozici, je nepokračovat v jejich užívání.

 • MÍSTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

 • Stránky nejsou adresovány osobám podléhajícím právnímu řádu, který z jakéhokoliv důvodu zakazuje publikaci nebo zpřístupnění Stránek. Osoby, vůči nímž platí takový zákaz, nesmí vstupovat na Stránky.
  L'Oréal netvrdí, že Stránky nebo jejich Obsah jsou vhodné pro použití nebo dovolené místním právem ve všech zemích. Ti, kteří na Stránky vstoupí, tak činí z vlastní iniciativy a jsou odpovědni za dodržení místních právních předpisů; v případě pochybností musí být vyhledána právní pomoc.

 • ODŠKODNĚNÍ

 • Souhlasíte s tím, že nahradíte škodu společnosti L'Oréal, jeho zaměstnancům, zástupcům a zmocněncům za všechny nároky, žaloby, pohledávky anebo jiné kroky učiněné proti L’Oréalu, jeho zaměstnancům, zástupcům a zmocněncům třetí stranou, v rozsahu ve kterém je takový nárok, soudní spor, žaloba anebo jiný krok učiněný proti L’Oréalu, jeho zaměstnancům, zástupcům nebo zmocněncům založen na / nebo vznikl v souvislosti s:
  (i) Vaším užíváním Stránek;
  (ii) jakýmkoliv porušením Podmínek z vaší strany;
  (iii) tvrzením, že jakékoliv užívání Stránek z vaší strany
  (a) porušuje práva duševního vlastnictví třetí strany, nebo osobnostní práva;
  (b) je hanlivé nebo urážlivé, nebo jinak způsobuje újmu anebo škodu třetí straně;
  (iv) jakýmikoliv výmazem, doplněním, vsuvkou anebo změnou nebo jakýmkoliv neoprávněným užitím Stránek z Vaší strany; nebo
  (v) jakýmkoliv nesprávným výkladem anebo porušením vyjádření nebo záruky obsažené v tomto dokumentu Vaší osobou.
  Pokud v tomto úseku Podmínek odkazujeme na užívání Stránek vaší osobou, vztahuje se to rovněž i na užívání Stránek třetí osobou, v případě že tato osoba vstoupí na Stránky prostřednictvím Vašeho počítače. Souhlasíte s tím, že zaplatíte L’Oréalu, jeho zaměstnancům, zástupcům a zmocněncům všechny náklady, škody a výdaje (včetně přiměřených nákladů na právní pomoc) uložené kterémukoliv z nich, nebo které jim jinak vzniknou v souvislosti s, nebo vyplývající z výše uvedených nároků, soudních sporů, žalob anebo jiných kroků třetích stran.

 • SKONČENÍ SMLOUVY

 • Tyto podmínky mohou být vypovězeny ze strany L'Oréalu anebo z Vaší strany kdykoliv s udáním anebo bez udání důvodu. V případě že tyto podmínky ukončí L'Oréal, zašle Vám na e-mailovou adresu udanou při registraci e-mail, u kterého se uplatní domněnka jeho doručení po jedné hodině po jeho odeslání. Ukončení smlouvy se stane účinným tímto momentem. Jste povinni oznámit nám jakoukoliv změnu Vaší e-mailové adresy. Z vaší strany může být právní vztah ukončen zasláním e-mailu na adresu [email protected] Po skončení právního vztahu jste povinni zničit veškerý Obsah získaný ze Stránek a jeho kopie.

 • ZMĚNY STRÁNEK

 • Souhlasíte s tím, že L'Oréal má právo změnit Obsah anebo technické specifikace všech aspektů Stránek kdykoliv, podle svého vlastního uvážení. Dále souhlasíte, že takové změny mohou mít za následek znemožnění Vašeho přístupu na Stránky.

 • PŘENOS A ZPĚTNÁ VAZBA INFORMACÍ

 • Veškeré informace, které prostřednictvím těchto Stránek přenášíte, podléhají Politice ochrany osobních údajů L’Oréalu a zůstávají vlastnictvím L’Oréalu. Je zakázáno přenášet na tyto Stránky a z těchto Stránek protiprávní, výhrůžný, hanlivý, urážlivý, obscénní, pobuřující nebo pornografický materiál nebo jiný materiál, který by mohl způsobit jakýkoli druh občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti.
  Souhlasíte, že L’Oréal může použít nebo zpřístupnit Vaše demografické údaje a údaje o používání Stránek způsobem, který neodhaluje Vaši identitu.

 • SALVATORNÍ USTANOVENÍ A VZDÁNÍ SE PRÁVA

 • V případě, že jakékoliv ustanovení této Smlouvy bude shledáno neplatným příslušným soudem, neplatnost takového ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Vzdání se jakéhokoliv práva podle této Smlouvy neznamená trvalé vzdání se takového práva nebo jakéhokoliv jiného práva.

 • ÚPLNOST DOHODY

 • Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi stranami a nahrazují jakoukoliv jinou předcházející dohodu (písemnou anebo ústní).

 • VOLBA PRÁVA A SOUDNÍ PRAVOMOC

 • Podmínky se řídí českým právem a strany se podřizují výlučné pravomoci českých soudů.