Jogi feltételek

A L’Oréal Paris üdvözli Önt a http://www.lorealparis.hu címen elérhető honlapján (a továbbiakban „Honlap”).

Az Internet-felhasználók (a továbbiakban: "Felhasználók") a Honlapon tett látogatások alkalmával kötelezettséget az alábbi felhasználási feltételek feltétel nélküli betartására és tiszteletben tartására.

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 1. Bevezető rendelkezések

A Honlap tulajdonosa és üzemeltetője a L´ORÉAL Česká republika s.r.o. társaság, székhelye: Plzeňská 213/11, 150 00 Prága 5, KSH-szám: 604 91 850, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, mint cégbíróságon, C szakasz 27731 lajstromszámon (a továbbiakban „L´ORÉAL“ vagy „cégünk“).

A L´ORÉAL célja biztosítani a Felhasználók személyi adatainak online védelmét. Hisszük, hogy a társaságunk honlapjára (a továbbiakban „Honlap”) ellátogató Felhasználók személyes adatai védelmének legjobb módja tájékoztatni őket arról, milyen információk begyűjtését végezzük, továbbá biztosítani azt, hogy az információk begyűjtésének és felhasználásának célját megértsék, és egyetértsenek azzal.

Adatvédelmi irányelveinket időnként módosíthatjuk; az esetleges változtatásokat minden esetben közzéteszünk a Honlapunkon úgy, hogy a Felhasználók mindig tájékoztatva legyenek arról, milyen információkat gyűjtünk, miként használjuk azokat fel, és estenként milyen feltételek mellett bocsátjuk azokat harmadik személyek rendelkezésére. Amennyiben erre sor kerülne, erről a Felhasználót a bevezető oldalon tájékoztatjuk, ugyanakkor ajánlott, hogy az esetleges változtatásokat maguk is figyelemmel kövessék.

A Honlap más, az ellenőrzésünkön kívül eső oldalakra mutató, illetve ilyen oldalak társaságunk Honlapjára mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Nem felelünk ezért a személyes adatok mindezen idegen oldalakon alkalmazott védelmének módjáért, az adatok ott történő feldolgozásáért, sem mindezen idegen internetes oldalak tartalmáért. Társaságunk adatvédelmi politikája mindezen esetekre nem vonatkozik.

 1. Hozzáférés a Honlaphoz

A Honlapot bárki használhatja azzal, hogy bizonyos szolgáltatások kizárólag nagykorú személyek részére állnak rendelkezésre. Amennyiben bizonyos szolgáltatás igénybe vétele valamilyen jogi lépést igényel, kiskorú személyeknek esetében ehhez a törvényes képviselőik hozzájárulására van szükség.

Bizonyos szolgáltatásokkal kapcsolatban a Felhasználó űrlap kitöltésére kérhető fel. Ilyen esetben kérjük a Felhasználót, hogy a kért adatokat pontosan, a valóságnak és az aktuális helyzetnek megfelelően töltse ki. Az ilyen információk nyújtása önkéntes, és a Felhasználó mindig tájékoztatást kap arról, milyen célokra és milyen feltételek mellett dolgozza fel azokat a L'ORÉAL. Amennyiben az átadott adatokban változás állna be, kérjük a Felhasználót, hogy az ilyen változásról haladéktalanul tájékoztassa a L´ORÉAL társaságot.

A Honlaphoz és/vagy annak bizonyos részeihez való hozzáféréshez személyes hozzáférési kódokra lehet szükség. Ilyen esetben a Felhasználó felelős mindazon intézkedések elfogadásáért, amelyek biztosítják az ilyen kódok titokban tartását, valamint hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzájuk. A Felhasználó bármikor megváltoztathatja e kódokat. A Honlapra és/vagy annak bizonyos részére történő belépési kísérletek száma e kódok illetéktelen felhasználásának megelőzése érdekében korlátozható. Felszólítjuk Felhasználóinkat, hogy tájékoztassák társaságunkat minden olyan, e kódok illetéktelen felhasználására irányuló kísérletről, amelyről tudomást szereznek.

A jelen felhasználási feltételek között ismertetett szabályok be nem tartása esetén fenntartjuk a Honlapra való belépés megakadályozásának jogát. Ilyen esetben a Felhasználó a lehető leghamarabb tájékoztatjuk e tényről.

Bár igyekszünk korlátozásoktól mentessé tenni a belépést a Honlapra, nem garantálhatjuk minden körülmények között a Honlaphoz való korlátlan hozzáférést. Különböző okok miatt, beleértve a karbantartást, frissítést vagy az ellenőrzésünkön kívül eső bármilyen más okból kifolyólag szüneteltethető a hozzáférés Honlapunkhoz.

 1. Szellemi tulajdon

A Honlapot, továbbá annak minden olyan részét mint amilyen a tartalom, logók, védjegyek, szervizjegyek, fényképek, illusztrációk, képek, nevek, szövegek, videók, zene, grafikai és hangeffektusok, valamint további anyagok (a továbbiakban „Tartalom”) szerzői jogok, védjegyek és/vagy más szellemi tulajdonjogok védik. A tartalom magában foglalhat a L´ORÉAL társaság tulajdonában lévő, vagy általa ellenőrzött, továbbá harmadik személyek tulajdonában lévő és általuk ellenőrzött, a L´ORÉAL által licencbe vett tartalmakat. A Honlapra kihelyezett egyes cikkek, hírek vagy más hozzászólások szerzői jogok, vagy más egyéb szellemi tulajdonjogok tárgyát képezhetik.  A Felhasználók egyetértenek azzal, hogy előírásszerűen megismerkednek a Honlapon feltüntetett minden szerzői jogi korlátozással és figyelmeztetéssel, továbbá hogy betartják azokat.

A Felhasználók továbbá tudomásul veszik, hogy a L´ORÉAL társaság kifejezett írásos hozzájárulása nélkül a törvény által megszabott kereteken túl nem jogosultak a L´ORÉAL semmilyen védjegyének, cégnevének vagy logójának használatára, továbbá elismerik, hogy számukra azokból semmilyen használati jogok nem következnek.

A felhasználók egyetértenek azzal, hogy írásban kötelesek haladéktalanul figyelmeztetni a L´ORÉAL társaságot, amennyiben tudomás szereznek a Honlaphoz való bármilyen illetéktelen hozzáférésről, illetve ellenkezőleg, amennyiben arról szereznek tudomást, hogy a Honlap vagy annak tartalma idegen szerzői jogokat, végjegyeket vagy harmadik személyek más szerződéses vagy törvény által védett jogait sérti vagy esetlegesen megsértheti.

 1. A Honlap használata

Figyelmeztetjük a Felhasználót, hogy a Honlap használatának előfeltétele, hogy a Felhasználó az Internet használatához megfelelő hardverrel és szoftverrel rendelkezik.

Továbbá emlékeztetünk arra a tényre, hogy társaságunk nem biztosítja az Internet biztonságát, elérhetőségét, működését sem az adatok átvitelének integritását, nem felel az ellenőrzésén kívül eső kommunikációs csatornákkal, hardverrel és szoftverrel kapcsolatos hibákért, mulasztásokért, törlésekért, késedelmekért, üzemzavarokért, beleértve a vírusok, vagy bármilyen a Felhasználók által a Honlapon esetlegesen közzétett tartalom nem engedélyezett használata vagy megsérülése okozta problémákat is.

A Honlap nem használható fel fajgyűlölet, erőszak, rosszindulatú, obszcén vagy más törvénybe ütköző tartalmak közzétételére.

A Honlapot használó Felhasználó egyetért azzal, hogy:

 • kerülni fogja mindennemű sértő, rágalmazó, törvénybe ütköző, zaklató, magánéletre és személyábrázolásra való jogokat megsértő, erőszakra ösztönző, faji vagy etnikai gyűlöletet keltő tartalmak megosztását;
 • nem használja a Honlapot politikai propaganda terjesztésére, sem hittérítésre;
 • a Honlapon nem tesz közzé hirdetési tartalmat;
 • a hozzászólások részére fenntartott teret kizárólag rendeltetésszerűen használja, beleértve a kapcsolattartást s;
 • nem terjeszt fiatalkorúakat veszélyeztető információkat sem tartalmakat;
 • a Honlapot nem használja illegális tevékenységekhez, beleértve a szoftverek, védjegyek, képek, fényképek, képek, szövegek, videók, stb. használati jogának megsértését is.

A Honlap felhasználóinak jogosultaknak kell lenniük mindennemű, jelen Honlapon közzétenni kívánt tartalom használatára (jelen szövegben továbbá mint „Közzétett tartalom”) (például a megrendezni kívánt fogyasztói versenyek keretén belül). Úgyszintén figyelmeztetünk arra a tényre, hogy fiatalkorúakat ábrázoló, vagy a jelen cikkben feltüntetett szabályokat megszegő tartalmak nem kerülhetnek a Honlapon közzétételre.

A Honlapon Tartalom, on-line alkalmazások, Közzétett tartalom, vitafórum, nyereményjátékok stb. közzétételére kerül sor, amint azt a jelen szövegben olvasható.

 • Tartalom

Ezúton ingyenes, időben és térben nem korlátozott, nem kizárólagos és nem átruházható joggal ruházzuk fel a Felhasználókat, hogy a Tartalmat személyes és privát céljaikra felhasználják. A Tartalom bármilyen reprodukálását, módosítását vagy terjesztését, esetleg más célú, elsősorban üzleti felhasználását társaságunknak előzetesen kifejezetten engedélyeznie kell. Az ilyen engedély iránti kérelmeket a következő e-mail címre szükséges előzetesen megküldeni: kapcsolat@lorealparis.hu.

 • On-line alkalmazások

A Honlapon alkalmazások (a továbbiakban: "on-line alkalmazások") állnak rendelkezésre. Ezúton a hozzáférés időtartama alatt ingyenes, időben és térben nem korlátozott, nem kizárólagos és nem átruházható joggal ruházzuk fel a Felhasználókat, hogy a Tartalmat személyes és privát céljaikra felhasználják. A Felhasználók egyetértenek azzal, hogy sem közvetlenül, sem közvetve nem módosítják, változtatják meg, reprodukálják vagy forgalmazzák az on-line alkalmazásokat, továbbá/illetve nem tüntetnek fel az adathordozón az on-line alkalmazás tulajdonjogára vonatkozóan semmilyen logót vagy feliratot, és nem használják azt fel sem közvetlenül, sem közvetve semmilyen kereskedelmi célra.

Kérjük a Felhasználókat, hogy haladéktalanul tájékoztassák társaságunkat az on-line alkalmazások használatát befolyásoló minden hibáról a következő címen: kapcsolat@lorealparis.hu. Törekedni fogunk e hibák lehető leggyorsabb megszüntetésére.

Ha képretusáló eszköz / alkalmazás áll majd a Felhasználók rendelkezésére (különösen olyan, amely segítségével virtuálisan kipróbálható a kozmetikai termék), a Felhasználók tudomásul veszik és kifejezetten egyetértenek azzal, hogy ez az eszköz és / vagy alkalmazás kizárólag privát célra és a rendeltetésével összhangban használható fel. Tilos az ilyen eszközt / alkalmazást a L´ORÉAL társaság nevének és jó hírnevének, vagy harmadik személyek jogainak ártó módon felhasználni. Más személyek fényképeinek vagy műveinek módosítása és / vagy terjesztése az illető kifejezett hozzájárulása nélkül tilos. Társaságunk kifejezett előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos bármilyen módon módosítani és / vagy terjeszteni vagy más módon közzétenni az eszközzel / alkalmazással együtt szállított, és ezen a Honlapon feltüntetett (az eszköz / alkalmazás által módosított vagy nem módosított) teljes Tartalmat vagy annak egy részét (különösen a modelleket tartalmazó tartalmakat).

 1. Felhasználói tartalom

A Honlapon felhasználói tartalmak - pl. szövegek, fényképek, videók stb. (a továbbiakban „felhasználói tartalom”) - megosztására szolgáló teret tehetünk közzé. A Felhasználók felelnek azért, hogy a felhasználói tartalom nem sérti majd harmadik felek jogait.

A felhasználói tartalom Honlapon történő elhelyezésével a Felhasználók ingyenes, időben és térben nem korlátozott, vissza nem vonható, nem kizárólagos és globális joggal ruházzák fel társaságunkat, hogy az e tartalmat (egészben vagy részben) használja, másolja, módosítsa, változtassa, terjessze, fordítsa, belőlük következtetett műveket készítsen, e tartalmakat más művek részévé tegye, illetve terjessze bármilyen adathordozó és tömegtájékoztató eszköz segítségével (beleértve, ám nem kizárólag a jelen Honlapot is).

A Felhasználók kifejezetten feljogosítják társaságunkat, hogy a felhasználói tartalmat a saját Honlapunkon, illetve harmadik felek oldalain - beleértve a közösségi oldalakat is - való közzététel pillanatától felhasználja.

A Felhasználók tudomásul veszik és elfogadják, hogy a közösségi oldalak használatát kizárólag e közösségi oldalak saját feltételei szabályozzák. A L'ORÉAL társaság azt javasolja, hogy a Felhasználók ismerkedjenek meg ezeken feltételekkel. A Felhasználók tehát tájékoztatást kaptak, és kifejezetten egyetértenek azzal, hogy társaságunkat a tartalom használata tekintetében e harmadik felek oldalaival kapcsolatosan meghatározott feltételek kötik. Ne tartozunk tehát felelősséggel azért, ha a tartalom társaságunk vagy harmadik felek részéről a közösségi oldalak feltételeivel összhangban kerül felhasználásra, különösen ami a hozzárendelt jogokat, a jogok időtartamát és a tartalom eltávolítását illeti.

Amennyiben harmadik felek feltételei így határozzák meg, a fenti rendelkezésekre való tekintet nélkül a Felhasználók megerősítik, hogy megfelelő tájékoztatást kaptak, és rendelkeznek a harmadik felek honlapjain - pl. közösségi oldalakon - kihelyezett felhasználói tartalom minden felhasználójának hozzájárulásával.

Végül, de nem utolsósorban, a Felhasználók egyetértenek azzal, illetve tájékoztatást kapnak arra vonatkozólag (valamint megerősítik, hogy erről tájékoztatták a jogtulajdonost, és megszerezték az engedélyét), hogy a felhasználói tartalmat harmadik felek honlapjain futó virális kommunikáció is képezheti. A Felhasználók felelnek harmadik felek vonatkozó szabályainak, illetve a jogszabályi előírások betartásáért azzal, hogy társaságunkat e tekintetben a kötelességek semmilyen megszegéséért nem terheli felelősség.

A felhasználói tartalom nem lehet törvénybe ütköző, erkölcstelen, illetve nem sértheti mások jogait. E tekintetben fenntartjuk a jogot, hogy eltávolítsunk bármilyen nyilvánvalóan törvénybe ütköző és / vagy erkölcstelen és / vagy mások jogait sértő felhasználói tartalmat.

Az érvényes jogszabályoknak és / vagy erkölcsnek és / vagy a jelen feltételekben feltüntetett alapelveknek ellentmondó és / vagy mások jogait sértő felhasználói tartalomról, kérjük, értesítse társaságunkat a következő címen: kapcsolat@lorealparis.hu. Társaságunk leellenőrzi a helyzetet, és amennyiben szükségesnek találjuk azt, eltávolítjuk e tartalmat.

 1. Vitafórum

A Honlapon a többi felhasználóval folytatott kapcsolattartásra szükséges fórumot biztosíthatunk (a továbbiakban "Vitafórum"). A vitafórum a jogszabályokkal, erkölccsel, a jelen feltételekben meghatározott alapelvekkel összhangban, valamint mások jogaira való tekintettel használandó.

Az érvényes jogi előírásoknak és / vagy erkölcsnek, vagy a jelen feltételekben meghatározott alapelveknek ellentmondó és / vagy mások jogait sértő bármilyen kommunikációt a Felhasználók a következő címen: kapcsolat@lorealparis.hu jelenthetnek be. Társaságunk leellenőrzi a helyzetet, és amennyiben szükségesnek találjuk azt, eltávolítjuk e tartalmat.

 1. A Honlapon szereplő információk

Pontos és aktuális információk nyújtására törekszünk. Mindazonáltal nem garantálhatjuk az összes információ műszaki megbízhatóságát és elérhetőségét, különösen ha az kívül esik a hatáskörünkön. Előfordulhatnak pontatlanságok, hiányosságért, beleértve harmadik személyek illetéktelen beavatkozását is. Bármilyen hibáról vagy hiányosságról haladéktalanul tájékoztathatja társaságunkat a következő címen: kapcsolat@lorealparis.hu, és mi megtesszük a szükséges intézkedéseket.

Eltérő rendelkezés hiányában a jelen Honlapon bemutatott termékek és szolgáltatások nem a Polgári Törvénykönyv 1732. § (1) szerinti értékesítési ajánlatot, csupán a Cseh Köztársaság területén forgalmazott termékek és szolgáltatások áttekintését képezik. Az áruértékesítést minden esetben az Általános Felhasználási Feltételek és / vagy a szerződő felek közötti  rendelkezések szabályozzák, amelyeknek tartalmazniuk kell a felek minden kérdéssel kapcsolatos  megállapodását.

A jelen Honlapon nyújtott tanácsok és / vagy az esetlegesen rendelkezésre álló diagnosztikai eszközök kozmetikai szaktanácsadásra szolgáló egyszerű szimulációk.  A nyújtott információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetnek semmilyen orvosi diagnózist, klinikai konzultációt sem orvosi kezelést.

További információk iránti érdeklődés vagy kétségek esetén javasoljuk az orvosi konzultációt és  vagy a L‘ORÉAL társasággal való kapcsolatfelvételt a következő címen: kapcsolat@lorealparis.hu.

Az ezen az oldalon található hivatkozások harmadik felek által közzétett, és társaságunk által nem ellenőrzött weboldalakra mutathatnak, amelyek tartalmáért társaságunk nem vállal felelősséget. Összhangban a fentiekkel és tekintettel arra a tényre, hogy a hivatkozások azért kerültek e Honlapon elhelyezésre, hogy a Felhasználók részére megkönnyítsék az Internet használatát, a harmadik felek oldalain tett látogatás kizárólag a Felhasználó döntési hatáskörébe és felelősségi körébe tartozik.

A fentieken kívül, amennyiben a Felhasználó érdekelt e Honlapra mutató hivatkozás létrehozásában, ez irányú előzetes kérését a következő címre kell társaságunk részére megküldenie: kapcsolat@lorealparis.hu.

 1. A Honlap és a felhasználási feltételek módosítása

A Honlapon lévő tartalom és információk, illetve a felhasználási feltételek módosíthatók annak érdekében, hogy összhangba kerüljenek az érvényes és hatályos jogszabályokkal és / vagy törvényi szabályozással és /vagy a Honlap még jobb minősége érdekében. A változtatások feldolgozásra kerülnek a jelen Felhasználási feltételekben.

 1. Hosting

A jelen honlappal kapcsolatos hosting szolgáltatásokat a Verizon NL társaság nyújtja.

 1. Személyes adatok

A Felhasználók, esetleg más személyek Honlapon vagy máshol feldolgozásra kerülő személyes adataival kapcsolatos információk a Honlapon önállóan elhelyezett Személyes adatok védelméről szóló nyilatkozat c. külön dokumentumban kerülnek feltüntetésre.

 1. Záró rendelkezések

Mindennemű kérdéseket, javaslatokat vagy más indítványokat kérjük a következő címre megküldeni: kapcsolat@lorealparis.hu.

Jelen Általános Felhasználási Feltételek érvénybe és hatályba lépésének időpontja 2017. 01. 01.

A L'ORÉAL társaság és a Felhasználó közötti vita esetén a Felhasználó jogosult a Cseh Fogyasztóvédelmi Felügyelethez fordulni, amely esetben lehetőség nyílik a társaságunk és a Felhasználó közötti vita peren kívüli rendezésére.

Jelen Általános Felhasználási Feltételek, valamint a jelen feltételek által nem szabályozott viszonyok irányadó joga a cseh jog.

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cílem společnosti L‘ORÉAL je být příkladnou společností. Chceme pomoci učinit svět krásnějším místem. Klademe velký důraz na poctivost a zřetelnost, a proto jsme se zavázali k budování silných a trvalých vztahů s našimi zákazníky a spotřebiteli, založených na důvěře a vzájemné výhodnosti. V souladu s touto filozofií je ochrana vašeho soukromí pro nás zásadní a my bychom vás rádi prostřednictvím tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „Prohlášení“) informovali o způsobu, jakým sbíráme a zpracováváme vaše osobní údaje.

Správcem vašich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) je společnost L´ORÉAL Česká republika s.r.o., se sídlem Plzeňská 213/11, 150 00, Praha 5, IČ: 604 91 850, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C27731 (dále jen „L´ORÉAL“ nebo „my“).

Tímto dokumentem prohlašujeme, že společnost L´ORÉAL zpracovává vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, atd.

Rychlý přehled

1. NA CO SE TOTO PROHLASENI VZTAHUJE?

2. JAKÉ INFORMACE O VÁS SHROMAŽĎUJEME?

3. JAK DLOUHOU DOBU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

4. SHROMAŽDUJEME VAŠI IP ADRESU A POUŽÍVÁME COOKIES?

5. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ UDAJE

6. JAKÝ MÁTE PŘÍSTUP K VAŠÍM OSOBNÍM ÚDAJŮM

7. SDÍLÍME VAŠE INFORMACE

8. KDE JSOU ULOŽENY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

9. ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR?

10. JSOU VAŠE DATA V BEZPEČÍ

11. MÍSTNÍ SPECIFIKA

1. NA CO SE TOTO PROHLÁŠENÍ VZTAHUJE?

Toto Prohlášení platí pro všechny webové stránky, aplikace, online hry a jakékoliv jiné on-line iniciativy na webových stránkách, které jsou provozovány společností L´ORÉAL či na profilových stránkách společnosti L´ORÉAL, které jsou umístěné na jiných platformách (např. sociální sítě) a v rámci kterých dochází ke zpracování osobních údajů subjektů údajů, případně i na jiné zpracování osobních údajů spotřebitelů, pokud je o tom subjekt údajů informován a je odkázán na toto Prohlášení. Toto Prohlášení se nevztahuje na webové stránky třetích stran, včetně těch, které mohou být zmíněny na našich stránkách prostřednictvím odkazu, nestanoví-li zákon či správce jinak.

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS SHROMAŽĎUJEME A PRO JAKÉ ÚČELY?

Vaše osobní údaje zpracováváme s vaším předchozím souhlasem nebo na základě právního důvodu vždy v nezbytném rozsahu pro dosažení následujících účelů:

i) S vaším předchozím souhlasem, můžeme shromažďovat a zpracovávat osobní údaje, abychom vás mohli informovat o našich nových výrobcích či službách. Pro tyto účely zpracováváme zejména vaše jméno a příjmení a vaši emailovou adresu. Bližší informace týkající se takového zpracování jsou vždy uvedeny na příslušné webové stránce, prostřednictvím které nám takové informace poskytujete.

ii) S vaším předchozím souhlasem můžeme shromažďovat a zpracovávat osobní údaje pro účely užití online obsahu na našich webových stránkách, je-li to potřeba, pro účely objednávání různých online služeb nebo pro účely spotřebitelské soutěže, kterou L´ORÉAL pořádá a které se účastníte. Veškeré takové zpracování můžeme provádět jak na našich webových stránkách, tak na stránkách třetích stran, které pro vás provozujeme za podmínek stanovených těmito třetími stranami (např. profilové stránky L´ORÉAL na sociálních sítích, atd.). V takových případech zpracováváme vaše jméno a příjmení, emailovou adresu, váš názor na naše výrobky, fotografie či videa, které s námi sdílíte. Bližší podmínky takového zpracování jsou pro každý takový případ vždy uvedeny na příslušné webové či jiné stránce.

Pokud vás při jakékoli markentingové činnosti vyzveme k zaslání fotografií, slovních vyjádření či videí, vždy vás požádáme o souhlas se zpracováním takových osobních údajů a stejně tak jako o souhlas s užitím podobizen a hlasů osob zobrazených v takových médiích, to vše v souladu s platnými právními předpisy. Součástí takového souhlasu je vždy příslušné poučení.

iii) Na základě právního důvodu uzavírání a plnění smlouvy mezi námi podle toho, jak je uvedeno na příslušné stránce, můžeme zpracovávat osobní údaje pro účely plnění příslušné kupní smlouvy, a to v případě využití internetového obchodu. Pro takový případ jsme oprávněni používat jméno a příjmení, poštovní adresu, emailovou adresu, telefonní číslo, detaily vaší objednávky, platební detaily, vaši platební historii, abychom mohli vaši objednávku zpracovat a zboží vám řádně doručit. Tyto údaje poskytujete dobrovolně, nicméně v případě, že nám tyto osobní údaje neposkytneme, nebude možné prodej zboží prostřednictvím našeho internetového obchodu uskutečnit.

iv) S vaším předchozím souhlasem můžeme shromažďovat a dále zpracovávat osobní údaje pro marketingové a obchodní účely, abychom mohli analyzovat vaše spotřebitelské chování a abychom vám tak mohli nabídnout lepší výrobky a služby. Pro tyto účely můžeme zpracovávat vaše jméno a příjmení, adresu, emailovou adresu, pohlaví, věk / datum narození, vaše názory a komentáře na naše výrobky. Bližší informace k takovému zpracování budou vždy uvedeny u daného souhlasu.

Způsobem udělení vašeho souhlasu závisí na typu služby či nabídky, kterou hodláte využívat. Text souhlasu s potřebnými informacemi může být k dispozici na našich webových stránkách, u pravidel spotřebitelské soutěže, u online služeb, na profilových stránkách jiných platforem (např. sociálních sítí), na našem internetovém obchodu, atd. Vždy pozorně čtete veškeré informace vztahující se k vašim osobním údajům.

Všechny výše uvedené údaje poskytujete dobrovolně, nicméně v případě, že nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebude možné poskytnout příslušnou online služby, zajistit účast ve spotřebitelské soutěži, informovat vás o nových výrobcích a další výše uvedené účely.

Souhlas, který jste nám dobrovolně poskytli, můžete kdykoli odvolat.

Současně shromažďujeme písemnou či telefonickou komunikaci mezi vámi a společností L´ORÉAL týkající se vašich reklamací produktů či služeb, vašich dotazů na dostupnost či kvalitu výrobků, atd.

V neposlední řadě zpracováváme vaše data pro technické účely a zajištění bezpečnosti zpracovávání vašich osobních údajů na našich webových stránkách i jiných místech zpracování vašich osobních údajů ve smyslu tohoto Prohlášení.

V případě, že se vaše osobní údaje změní, neprodleně nám to sdělte, abychom zpracovávali vaše osobní údaje vždy v aktuální podobě.

3. JAK DLOUHO DOBU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro dosažení daného účely. Doba zpracování je uvedena v textu souhlasu, je-li zpracování založeno na získání vašeho souhlasu.

4. 4. SHROMAŽĎUJEME VAŠI IP ADRESU A POUŽÍVÁME COOKIES?

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme používat soubory cookies, což jsou malé soubory písmen a čísel stažených na vašem počítači, pokud použijete naše stránky, případně jiné technologie, které automaticky zaznamenávají zejména následující informace:

i) technické informace, včetně vaší IP adresy, přihlašovací údaje, typ a verze prohlížeče, identifikátor zařízení, umístění a časové pásmo nastavení, operační systém a platforma, čas odezvy stránky a chyby při stahování;
ii) informace o vaší návštěvě příslušné webové stránky a o produktech či službách, které jste si prohlíželi;

iii) délka vaší návštěvy na příslušné webové stránce.

Budeme hlavně používat soubory cookies, abychom vás rozpoznali, když příště navštívíte naše webové stránky a abychom zobrazili obsah, který odpovídá vašim zájmům a potřebám.

Internetové prohlížeče jsou obvykle ve výchozím nastavení cookies, ale to můžete snadno změnit úpravou nastavení vašeho prohlížeče. Vezměte však, prosím, na vědomí, že pokud se rozhodnete soubory cookies zakázat, nebude pravděpodobně možné použít některé části našich stránek.

Více informací o cookies najdete zde.

5. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně. Vaše osobní údaje používáme především proto, abychom vás informovali o našich nových výrobcích a značkách, abychom poznali váš názor na ně, abychom vám umožnili využívat či sdílet online obsah na našich stránkách, abyste se mohli účastnit našich spotřebitelských soutěží a abyste mohli nakupovat naše výrobky na našich internetových obchodech.

Vaše osobní údaje také používáme ke zlepšení vaší digitální zkušenosti na našich stránkách: abychom pochopili vaše zájmy o našich stránkách a jejich obsahu, abychom spravovali váš online účet, abychom, pochopili vaši reakci na naše činnosti, abychom zajistili, že jsou vám naše stránky prezentovány co nejefektivněji. Vaše osobní údaje dále zpracováváme pro marketingové a obchodní účely, abychom znali váš názor na naše výrobky a služby, abychom lépe pochopili vaše potřeby a nabízeli vám produkty, které hledáte či které potřebujte.

6. JAKÝ MÁTE PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Vždy nás můžete kontaktovat prostřednictvím pošty, emailu nebo telefonicky, abyste zjistili, jaké údaje o vás zpracováváme. Kontaktní údaje jsou uvedeny níže v tomto Prohlášení. Pokud zjistíte, že jsou informace, které o vás zpracováváme nepřesné, neúplné nebo nesprávné, můžete po nás požadovat jejich okamžitou opravu či doplnění. Můžete také vyjádřit nesouhlas s použitím vašich osobních údajů či odvolat váš souhlas s poskytnutými osobními údaji.

7. SDÍLÍME VAŠE INFORMACE?

Chtěli bychom vás ujistit, že společnost L´ORÉAL zpracovává vaše osobní údaje pouze prostřednictvím těch osob, které je potřebují znát k tomu, aby vám byl náš výrobek doručen, abyste obdrželi tzv. newletter či aby vám byla doručena jiná služba dle tohoto Prohlášení.

Není-li v tomto Prohlášení uvedeno jinak, můžeme sdílet vaše informace s osobami ve skupině L´ORÉAL v nezbytné míře, zpravidla v agregované podobě a pro statistické účely či pro účely reportingu nebo s poskytovateli našich služeb (například naše webové, digitální či marketingové agentury) pro výše uvedené účely, avšak pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné k plnění úkolů, které jim byly svěřeny a na základě příslušné smlouvy. Seznam provozovatelů je zde.

Vezměte prosím na vědomí, že striktně vyžadujeme, aby naši poskytovatelé služeb používali vaše osobní údaje pouze ke stanoveným účelům a na základě smlouvy. Požadujeme, aby tito obchodní partneři vykonávali veškerou činnost v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů a aby věnovali velkou pozornost důvěrnosti vašich dat.

8. KDE JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY?

Vaše informace jsou uloženy buď v našich databázích nebo v databázích poskytovatelů našich služeb. V některých případech, a zejména z technických důvodů, tyto databáze mohou být uloženy na serverech umístěných mimo zemi, ve které jste vaše osobní údaje původně poskytli (včetně mimo Evropské unie), to vše v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

9. ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR?

Zejména s ohledem na mezinárodní rozměr L'ORÉAL Group, jejíž je L´ORÉAL součástí a s cílem optimalizovat kvalitu služeb, výše uvedené zpracování údajů může zahrnovat i přenos osobních údajů mimo Českou republiku, výjimečně i mimo země Evropského hospodářského prostoru. Ujišťujeme vás, že takové přenosy podléhají našim přísným kontrolám a jsou prováděny v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů a v souladu se stanovisky příslušných úřadů.

a. CO JE TO „OS“?

Vezměte prosím, na vědomí, že obchodní sdělení, prostřednictvím kterých vás budeme informovat o našich nových výrobcích, značkách a službách budou vždy řádně označena s tím, že v případě SMS či MMS obsahující obchodní sdělení, mohou být zprávy označeny písmeny “OS” jako obchodní sdělení.

10. JSOU VAŠE DATA V BEZPEČÍ?

Naším cílem je vždy zpracovávat vaše osobní údaje bezpečně s využitím všech adekvátních prostředků moderních technologií. Z tohoto pohledu jsme implementovali vhodná bezpečnostní, technologická a organizační opatření, abychom zabránili jakémukoli neoprávněného přístupu k vašim osobním údajům.

Ve společnosti L´ORÉAL máme odborníky, kteří sledují zpracovávání vašich osobních údajů, odstraňují nesrovnalosti a navrhují zlepšení s cílem maximálně chránit vaše osobní údaje. Společnost L´ORÉAL vyvíjí maximální úsilí k tomu, že vaše osobní údaje byly náležitě a v souladu se zákonem chráněny. Pokud jste vyzváni k tomu, abyste si některou online službu chránili heslem, dodržujte pravidla pro bezpečnou tvorbu hesel a zajistěte, aby vaše heslo nebylo zpřístupněno neoprávněným osobám.

11. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

Pokud byste chtěli zjistit, jaké osobní údaje o vás zpracováváme či pokud byste požadovali opravu, doplnění či odstranění některého osobní údaje, prosím, obraťte se na nás písemně či telefonicky. Registrovaní uživatelé našich internetových obchodů mají navíc přímý přístup ke svým osobním údajům a mohou proto případné opravy jejich údajů provést přímo na webových stránkách. Zároveň sdělujeme, že se ve věci zpracování vašich osobních údajů můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

12. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Kontaktní údaje jsou zde:

Adresa: L´ORÉAL Česká republika s.r.o., Plzeňská 213/11, 150 00, Praha 5
Telefonní číslo: +420 296 180 661

Emailová adresa: dotazy@loreal.com

Prosím vezměte na vědomí, že občas můžeme pozměnit toto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete na těchto stránkách.

Azonosítsa magát

Amennyiben már feliratkozott, kérem azonosítsa magát az alábbi mezőben :

Hírlevél

Kérem a Hírlevélre való feliratkozásom megszüntetését

Elfelejtette jelszavát?

Kérem, adja meg alább e-mail címét, és elküldjük Önnek a jelszavát.

Küldés ismerősnek

A megadott e-mail címek csak a kért cikk elküldésére kerülnek felhasználásra. Azokat nem őrizzük meg.

Küldés

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Iratkozzon fel, hogy megkaphassa a L'Oréal Paris hírlevelét: sok sok információ a szezon trendjeiről és az új termékekről a vonatkozó szakértői tanácsokkal. Ráadásként pedig speciális ajánlatok, szépségakciók és sok más meglepetés !

Feliratkozom

Ha le szeretne iratkozni
a L'Oréal Paris hírleveléről, kattintson ide.

Hívd a L’Oréal Paris fogyasztói vonalát a 06-40/104 123-as, helyi tarifás hívószámon vagy küldj e-mailt.